Vznik SDH Lichnov

Na základě výňatků z knih, protokolů ze schůzí a vyprávění nejstarších členů SDH Lichnov lze doložit, že dobrovolný hasičský sbor v Lichnově vznikl počátkem května roku 1894.

Zakladatelé sboru byli:František Dobečka
František Pustějovský
Jan Stiborek
Jan Špaček
Josef Tichavský
Karel Popek


24.května 1894 byla svolána ustavující valná hromada, na které byly přečteny stanovy dobrovolného hasičského sboru. Na této první valné hromadě se dalo zapsat 55 občanů za členy činné a 13 občanů za členy přispívající. Bylo odsouhlaseno vybírat od každého člena 1 zlatý jako členský příspěvek, zakoupení čtyřkolové ruční stříkačky v ceně 890 zlatých, potřebné výzbroje a výstroje pro 40 mužů v celkové hodnotě 410 zlatých. Tyto částky byly získány částečně z obecní pokladny, částečně z darů zámožných občanů, ale také díky sbírce mezi členy sboru i prostými občany v obci.


O fungování sboru a hlavní mezníky jeho existence

Rok 1894

První výbor dobrovolných hasičů měl toto složení:

Starosta:                     Josef Tichavský

Náčelník:                     Jan Stiborek

Místonáčelník:             Karel Popek

Jednatel:                     Josef Bařina

Zbrojmistr:                  Josef Pustějovský

1. četař:                      Josef Holub

2. četař:                      Josef Drozd

3. četař:                      Josef Tichavský

O hasičský sbor byl v této době obrovský zájem, cvičilo se až 2x týdně.

Dne 24.června 1894, přesně měsíc po založení sboru, se uskutečnila velká slavnost, neboť byla dodána nová čtyřkolová stříkačka. Z nádraží ve Veřovicích byla dopravena domů ve slavnostním průvodu v čele s hudbou. Odpoledne se pak stříkačka vyzkoušela a následovala taneční zábava. Druhý den ráno čekalo na nové členy první překvapení, když v časných ranních hodinách vypukl požár v domě pana Josefa Kvity.

Po několika letech velikého zájmu došlo v mladém hasičském sboru k určité stagnaci a v roce 1910 se dokonce zdálo, že se rozpadne. Avšak díky velké snaze a dobré vůli některých činovníků se podařilo hasičský sbor udržet pohromadě a zlepšit výcvik, který byl ze strany náčelníka sboru velmi zanedbáván. Proto byl ještě v tomtéž roce zvolen nový náčelník Jan Laryš a místonáčelníky se stali František Špaček a Josef Samek. Sbor se opět dostal do starých kolejí, zlepšil výcvik a dokonce v roce 1911 zorganizoval na výletišti v „Ráji“ župní hasičský sjezd Křenkovy župy č.33. Bylo to pro sbor i obec velké vyznamenání.

 

V době 1. a 2. světové války

Rok 1914 – 1945

V roce 1914 vypukla 1.světová válka, byla vyhlášena mobilizace a 19 členů muselo opustit sbor. Zůstali pouze ti nejstarší a tak činnost sboru opět stagnovala. Tak tomu bylo až do konce války. Z 19 členů, kteří museli narukovat, se vrátilo pouze 12, 7 jich padlo.

Značně oslabený hasičský sbor svolal na 2.července 1918 první poválečnou valnou hromadu za účasti 16 zbylých členů. Na této první schůzi se dalo zapsat do sboru dalších 16 občanů. Sbor obnovil svou činnost, provedl další nábor členů, doplnil výzbroj a výstroj, která se během války ztratila, nebo zničila.

V roce 1926 se uskutečnil v Lichnově 2. župní sjezd za účasti župy Kravařské.

Následující léta znamenala pro sbor značný vzestup. Byli získáváni další noví členové, zlepšila se docházka do cvičení a schůzí. Byl dokonce založen i divadelní kroužek, který sehrál mnoho představení.

Čím více přibývalo členů a republika se znovu dostávala do předválečného stavu, tím větší se kladly požadavky na vybavení hasičského sboru a jeho akceschopnost. Začaly se ozývat hlasy, že by se měla zakoupit novější, výkonnější a dokonalejší motorová stříkačka. Tento záměr se po mnoha sbírkách mezi občany, živnostníky a také díky půjčce od spořitelny podařilo uskutečnit. V roce 1939 dodala firma Sigmund z Olomouce novou motorovou stříkačku včetně příslušenství v ceně 29.000 Kč. Dne 24. května, přesně 45 let po založení hasičského sboru v Lichnově, u příležitosti mimořádné valné hromady, se uskutečnilo předání nové motorové stříkačky svému účelu.

Hasičský sbor byl od tohoto okamžiku akceschopnější, ale vznikly nové potíže. Jak stříkačku dopravovat k požárům? V té době sbor nevlastnil žádné motorové vozidlo, které by přepravu zajistilo a tak rychlost zásahu závisela na rychlostí koní, které stříkačku k požárům vozily. Ještě téhož roku byl dán návrh na zakoupení staršího vozidla, které by tuto službu zajistilo. Podařilo se zakoupit starší motorové vozidlo značky Tatra 30 z Valašského Meziříčí za částku 7000 Kč. Tento automobil prošel kompletní opravou a při kvalitní průběžné údržbě sloužil svému účelu celých 30 let.

Po vyhlášení mobilizace v roce 1939 přišly další těžké chvíle. Do války nikdo z členů sboru neodešel, ale byla zavedena složka civilní protiletecké obrany, která sebou přinesla mnoho nepříjemných věcí.

V únoru 1940 vyšel zákaz nošení stejnokrojů, vyznamenání, medailí, praporů a všech odznaků. Toto nařízení německých úřadů však neodradilo členy od toho, aby ve svém úsilí o budování hasičského sboru pokračovali. Naopak prováděli různé akce a sbírky mezi občany na plánovanou přestavbu hasičské zbrojnice.

 

Nová epocha sboru

 

Rok 1945 – 2014

Po skončení 2.světové války byla na den 28. července 1945 svolána mimořádná valná hromada, na které byl zvolen nový výbor. Novým starostou hasičského sboru se stal Eduard Trompisch.

Začala nová epocha sboru dobrovolných hasičů v Lichnově, přišel nový život do celkové činnosti spolku. Hlavním programem nového výboru bylo za každou cenu vybudovat nový hasičský dům a zlepšit hasičskou techniku. Po usilovné snaze sehnat dostatek finančních prostředků a materiálu, byla dne 29.září 1948 stavba nové zbrojnice zahájena. Plné 2 roky trvala výstavba, v té době moderní hasičské zbrojnice, na které členové odpracovali tisíce brigádnických hodin, až nadešel ten nejslavnější okamžik, otevření nového hasičského domu. Bylo to u příležitosti 1. okresního sjezdu v roce 1950. stavba si vyžádala přes 800 tisíc korun.

Brzy po otevření nové zbrojnice koupil sbor další automobil Tatru 30 – dodávku, který měl sice tu výhodu, že na něj vešlo více lidí a materiálu, avšak zdaleka nebyl tím vozidlem, které by dopravilo ke cvičení, nebo k požáru celé družstvo i s potřebným vybavením. Podniklo se tedy vše, aby byl získán větší dopravní vůz. Zřízením okresu Frenštát pod Radhoštěm v roce 1950 a díky dobré spolupráci požárního sboru s okresním požárním dozorem se celá věc podařila. Byl získán starší dopravní vůz značky Steyer (štajer), který byl později vystřídán vozem Tatra 805. Jen podvozek byl v ceně 50-ti tisíc korun. Členové sboru jej upravili pro hasičské účely. V tutéž dobu byla sboru přidělena nová přenosná motorová stříkačka PS 8 s celkovým vybavením včetně podvozku za 20 000 Kč.

Ani s tímto vozidlem se však hasiči dlouho nespokojili a opět za pomoci okresního požárního dozoru jej vyměnili za nové požární vozidlo Tatra 805 s kabinou pro mužstvo včetně celkového vybavení. V roce 1970 byla sboru přidělena také nová přenosná motorová stříkačka PPS 12. Postupem času se však i tato technika stala nedostačující a tak se několik let usilovalo o zakoupení nového moderního požárního vozidla, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků se to dlouho nedařilo zajistit. Tatra 805 byla zásluhou obětavosti některých členů sboru provozuschopná prakticky až do roku 1990. Stále častěji však docházelo k poruchám a tak nakonec došlo k situaci, že se vozidlo pro nedostatek náhradních dílů muselo odstavit. Sbor tak byl po dobu jednoho roku neakceschopný. Nakonec se situace vyřešila tím, že došlo k jednání s požárním útvarem Tatra Kopřivnice, který obnovoval vozový park a nabídl sboru k odkoupení cisternové požární vozidlo typu CAS 25 RTHP v celkem dobrém technickém stavu. Bylo nutné provést jen menší opravy. Díky dobré spolupráci s obcí Lichnov byly uvolněny finanční prostředky a vozidlo zakoupeno. V září 1991 bylo přivezeno do garáží  hasičské zbrojnice, které musely být částečně přebudovány a to včetně elektrické instalace a ústředního topení. V roce 2006 bylo nutné u požárního vozidla provést opravu brzd a v roce 2007 byla vyměněna převodovka. Nicméně vzhledem ke stáří a celkovému technickému stavu vozidla bylo nutné přistoupit v roce 2008 k celkové generální opravě, která zahrnovala výměnu motoru, opravu převodovky, servořízení, brzd, karosářské práce, nový lak a úpravy na úložných prostorech. Přestože od listopadu 2008 až do listopadu 2009 bylo vozidlo mimo provoz, našemu sboru se podařilo zajistit fungování jednotky.


 Činnost sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově pořádá akce nejen pro své členy, ale pro celou širokou veřejnost.  Z akcí, které se konají pravidelně, je to například tradiční Hasičský ples, oslava svatého Floriána, patrona hasičů, různé zájezdy, spolupráce při organizaci akcí jako jsou „Dne obce“ nebo „Gulášové slavnosti“. V roce 2012 byla po mnoha letech obnovena stará tradice „Pálení metel“ na Závrší, kde byl zajištěn program, hudba a občerstvení pro širokou veřejnost. Nyní se tato akce znovu koná každý rok. Náš sbor také pravidelně zajišťuje sběr elektroodpadu pod názvem „Třiďte odpad s hasiči“, členové sboru se účastní akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“.

Kromě výjezdů k požárům, povodním a dalším technickým zásahům zajišťuje naše jednotka i pomoc občanům při čištění studní, hlídání vatry u příležitosti lampionového průvodu, provádí ukázky zásahového vozidla, požární techniky, výzbroje a výstroje s odborným výkladem pro žáky základní školy i mateřské školky, na základní škole provádí dokonce i cvičné požární poplachy, provádí asistenci při konání sportovních akcí, jako jsou například cyklistické závody „Lichnov 24 hodin“ nebo „Velká cena Lašska“, kdy se podílejí na řízení silničního provozu na křižovatkách pro zajištění bezpečného průjezdu závodníků, organizuje různé akce pro mladé hasiče, jako například hasičské odpoledne na myslivecké chatě s různými soutěžemi, strašidelný les, akce na horolezecké stěně, Mikulášskou nadílku, sáňkování, výlet okolo Červeného kamene, opékání špekáčků a podobně.

Členové sboru se podílejí na údržbě hasičského domu, požárního vozidla, výzbroje i výstroje, účastní se školení a odborné přípravy.  Pravidelně probíhá školení velitelů, školení strojníků, školení zásahové jednotky, zdravotní školení a školení rozhodčích požárního sportu.

 

Vybavení sboru

Postupně v uplynulých letech došlo k obnově vybavení pro zásahovou jednotku a pro soutěžní družstva mužů, žen i dětí. Byly pořízeny nové hadice, savice, rozdělovač, sportovní hadice a proudnice, zásahové přilby, sportovní přilby, zásahové boty, zásahové obleky, nepromokavé bundy, reflexní vesty, pracovní obleky, pracovní a sportovní hasičské oděvy pro ženy, soutěžní stejnokroje pro děti a vycházkové obleky pro členy výboru. Byla také zakoupena nová elektrocentrála Heron a výkonné ponorné kalové čerpadlo s příslušenstvím, motorová pila, vysílačky pro potřeby zásahové jednotky, džberovky, stopky, starší osobní počítač pro potřeby sboru a pro soutěžní družstva byla zakoupena repasovaná přenosná požární stříkačka TAZ 1800.

V roce 2013 došlo k jedné z největších viditelných změn a tou byla rekonstrukce hasičského domu, která zahrnovala výměnu oken, nová pojezdová garážová vrata, venkovní osvětlení a zateplení celé budovy.


Nový slavnostní prapor

6. května 2011 byl při mši svaté v místním kostele sv. Petra a Pavla vysvěcen nový slavnostní prapor Sboru dobrovolných hasičů Lichnov. Prapor je jedním ze základních symbolů sboru.

Náš slavnostní prapor má rudé pozadí, které znázorňuje oheň, na lícní straně je ve středu praporu umístěn znak Sboru dobrovolných hasičů Lichnov na bílém erbovním podkladu, který symbolizuje odkaz na rytířství, odvahu a hrdinství hasičů. Hasičský znak obsahuje překřížené hasičské žebříky, hasičskou sekeru a zelené lipové listy jako národní symbol. V popředí je znak obce Lichnov, který je dělený stříbrným břevnem, v horním stříbrném poli jsou tři zelené kužely představující hory kolem Lichnova, v dolním zeleném poli je stříbrný pluh, který představuje zemědělský ráz obce.

Nad hasičským znakem se v půloblouku klene nápis „Sbor dobrovolných hasičů“ a v dolní části praporu je umístěn název obce „Lichnov“. Ve střední části je uveden letopočet připomínající založení sboru v roce „1894“. Prapor má bílý okraj symbolizující čistotu myšlenek hasičů pomáhat nezištně druhým. Stříbrné lemování znázorňuje vlnky vody obepínající červený oheň, který drží pod kontrolou. Hlavním motivem rubové strany praporu je sv. Florián, patron hasičů. Obrázek sv. Floriána je obepnut nápisem „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“, což je hlavní heslo všech hasičů.

 

 

 Současnost

Výbor SDH Lichnov má v současné době 13 členů.

Jednotlivé funkce ve výboru jsou rozděleny takto:

 

Starosta – Ing. Jaroslav Holub

Místostarosta – Radek Dobiáš a Stanislav Keller

Velitel – Jiří Buriánek

Zástupce velitele – Jan Mičulka

Jednatel – Patricie Pustějovská

Hospodář – Eva Holubová

Strojník – Stanislav Keller

Vedoucí mladých hasičů – Eva Holubová

Členové – Josef Buriánek, Tomáš Stražovec,Eduard Trompish, Štefan Stražovec

Revizor – Jiří Tichavský ml.


Výbor se pravidelně 1x měsíčně schází, aby zabezpečil fungování naší jednotky sboru dobrovolných hasičů a aby zajistil organizaci všech naplánovaných sportovních, společenských a kulturních akcí.

 Závěrem

Za 120 let, které uplynuly od založení Sboru dobrovolných hasičů v Lichnově, se toho mnoho změnilo. Stále se vyvíjí hasičská technika, ochrana proti požárům se přizpůsobila novým výrobním postupům, novým stavbám a zařízením. Vznikly desítky profesionálních hasičských útvarů, které mají k dispozici nejmodernější techniku. Zlepšila se i odborná příprava a preventivní činnost. Jedno však u dobrovolných sborů zůstává stejné, je to obětavost lidí, kteří se ve svém volném čase věnují vysoce humánní myšlence a tou je pomoc při ochraně majetku a životů spoluobčanů před požáry a jinými živelnými pohromami. I náš sbor dobrovolných hasičů v Lichnově má za sebou 120 let obětavé práce stovek dobrovolníků z řad obyčejných lidí. Dobrovolnost, obětavost a vytrvalost jsou a v budoucnu i zůstanou nejvyšší morální hodnotou dobrovolných hasičů.

©2023 SDH Lichnov u Nového Jičína

Telefon

556 855 022

E-mail

hasicilichnov@gmail.com

Kde nás najdete

Lichnov 327, 742 75